VEDTÆGTER

VEDTÆGTER
for
Liberal Alliance Næstved

(cvr.nr. 34753024)

Senest ændret 5. april 2022

§ 1. Navn, hjemsted og adresse

Foreningens navn er Liberal Alliance Næstved. Foreningens hjemsted og adresse er hos den til enhver tid valgte lokalformand, der skal være bosiddende i en kommune inden for lokalforeningen.

§ 2. Formål

Liberal Alliance Næstved har til formål at samle alle, som tilslutter sig og støtter partiets politik lokalt, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskreds

Skt. 1. Lokalforeningens medlemskreds reguleres i Liberal Alliances landsforenings vedtægter.

Stk. 2. Lokalforeningens medlemmer skal være bosat i kommuner inden for lokalforeningens geografiske område. Medlemmer af Liberal Alliance, der er bosiddende i udlandet, kan dog optages i en lokalforening. De nærmere bestemmelser herfor fastlægges af hovedbestyrelsen.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Lokalforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel.

Stk. 2. Alle fremmødte medlemmer af Liberal Alliance Næstved, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare på generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1.Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Lokalbestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af:

Lokalformand

Næstformand

Kasserer

Op til fem medlemmer af bestyrelsen

Indtil to suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til lokalformanden senest en uge før mødet afholdes.

Stk. 6. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 12 om vedtægtsændringer og § 5, stk. 7 og 8 om personvalg.

Stk. 7. Alle personvalg og afstemninger foregår skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves af en eller flere fremmødte, eller hvis det er besluttet af lokalbestyrelsen. Ved personvalg, hvor der kun er en kandidat opstillet, kan der foretages tillidsafstemning. Den opstillede kandidat skal have mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at opnå valg.

Stk. 8. Lokalbestyrelsen fastsætter reglerne for generalforsamlingens afvikling af personvalg. Reglerne meddeles sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 9. Valgperioden for generalforsamlingsvalgte er for to foreningsår. Et foreningsår er tiden fra en ordinær generalforsamling til den næste. Udskiftning af valgte personer kan i øvrigt ske på ekstraordinære generalforsamlinger hvis dette er en del af dagsordenen. I så fald gælder valgperioden alene frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Lokalformand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Suppleanter, revisor samt revisorsuppleanter vælges hvert år.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 1/2 af lokalbestyrelsen eller mindst 20 % af medlemmerne i foreningen kræver det.

Stk. 2. Gyldige krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling forudsætter angivelse af den dagsorden, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. Lokalbestyrelsen skal udsende indkaldelsen senest to uger efter at have modtaget begæring herom med angivelse af dagsorden, eller senest to uger efter beslutningen er truffet i lokalbestyrelsen.

§ 6. Lokalbestyrelsen

Stk. 1. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse. Lokalbestyrelsen forestår den daglige organisatoriske ledelse af lokalforeningen.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen består af lokalformand, næstformand, kasserer, op til fem generalforsamlingsvalgte medlemmer og et medlem, som er medlem og valgt af Liberal Alliances Ungdom, og som er bosiddende i en kommune i lokalforeningen. Såfremt der ikke er valgt et medlem til bestyrelsen fra Liberal Alliances Ungdom vil pladsen ikke være besat, dog kun indtil Liberal Alliances Ungdom har valgt et medlem efter §6 stk. 3.

Stk. 3. Liberal Alliances Ungdoms medlem af lokalbestyrelsen skal være bosiddende i en kommune inden for lokalforeningens geografiske område, skal være medlem af Liberal Alliances Ungdom og skal have et mandat fra et kompetent og relevant beslutningsorgan i Liberal Alliances Ungdom.

Stk. 4. Lokalbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. Ved konstitueringen vælges en sekretær.
Stk. 5. En lokalbestyrelse kan udarbejde forretningsordenen for sit arbejde. Forretningsordenen skal udarbejdes, hvis lokalforeningen har over 150 medlemmer. Stk. 6. Lokalbestyrelsen behandler budget og regnskab.

Stk. 7. Lokalbestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i lokalbestyrelsen er lokalformandens stemme afgørende.

Stk. 9. Udtræder lokalformanden af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand i den resterende del af valgperioden. Udtræder næstformanden eller kassereren vælger bestyrelsen af sin midte næstformand og kasserer for den resterende valgperiode.

Stk. 10. Lokalforeningen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer, der opstilles til kommunalbestyrelsen, udtræder midlertidigt af lokalbestyrelsen. Genindtræden finder sted efter valget.

§ 7. Opstilling af kandidater

Stk. 1. Lokalbestyrelsen har ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til kommunalbestyrelsen. På opstillingsmødet skal medlemmerne mindst prioritere én spidskandidat. Opstillingsmødet indkaldes med samme varsel, som gælder i forhold til afholdelse af lokal generalforsamling. Hvor lokalbestyrelsen ønsker det, bliver afholdelse af lokalt opstillingsmøde storkredsbestyrelsens ansvar. Da opstilling til en kommunalbestyrelse sker til et konkret valg, kan supplerende opstillingsmøder, hvor der optages nye personer på en kandidatliste, ikke prioritere kandidater højere end allerede prioriterede kandidater. Supplerende opstillingsmøder indkaldes med samme frist som ordinære opstillingsmøder.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for, hvorledes opstillingen til kommunalbestyrelsen finder sted. Retningslinjerne skal fremlægges for medlemmerne senest ved indkaldelsen til opstillingsmødet.

Stk. 3. Liberal Alliances hovedbestyrelse fastlægger ved alle valg opstillingsmetode i henhold til valgloven. På baggrund af ansøgning fra lokalforeninger, storkredsforeninger og regionale forretningsudvalg kan hovedbestyrelsen i konkrete tilfælde dispensere fra en valgt opstillingsmetode.

Stk. 4. Liberal Alliances hovedbestyrelse opstiller retningslinjer for indgåelse af valgforbund. Forretningsudvalget afklarer konkrete tvivlsspørgsmål.

Stk. 5. Et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende ikke frasorteres af Liberal Alliances forretningsudvalg.

Stk. 6. Lokalforeningen kan træffe beslutning om, at et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende forpligter sig på en kandidatkontrakt.

§ 8. Tegning af lokalforeningen

Stk. 1. Lokalbestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen er bemyndiget til at købe, sælge og pantsætte jord og fast ejendom samt optage lån eller kreditter.
Stk. 3. Lokalformanden og et medlem af bestyrelsen er i forening tegningsberettigede og forpligter Liberal Alliance Næstved i alle forhold udadtil.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Revisor påser, at der føres forsvarligt regnskab med foreningens midler og foretager kritisk revision af regnskab og bilag. Revisor påtegner regnskabet.

§ 10. Liberal Alliances Ungdom

Fuldgyldige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom, der har betalt kontingent til Liberal Alliances Ungdom, og som ønsker at være medlem af Liberal Alliance og ikke er ekskluderet heraf, er samtidig medlemmer af den relevante lokalforening. Dette gælder fra det øjeblik, de er optaget i Liberal Alliances medlemssystem, eller når de ved erklæring kan dokumentere deres medlemskab af Liberal Alliance.

§ 11. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde hvor et medlem modarbejder Liberal Alliance, kan lokalforeningen indstille eksklusion af den pågældende til storkredsbestyrelsen. Såfremt storkredsbestyrelsen ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen beslutte eksklusion. I begge tilfælde skal beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. En af en storkredsforening foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens eksklusioner kan ikke påklages.

Stk. 3. Liberal Alliances ministre samt valgte medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet kan alene ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Tidligere medlemmer, der er ekskluderet af Liberal Alliance eller har forladt partiet under omstændigheder, der kunne berettige eksklusion, kan af storkredsbestyrelser og hovedbestyrelse nægtes optagelse og genindtræden i partiet.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Liberal Alliance Sjælland Storkreds.

Stk. 2. Der kan ikke vedtages vedtægtsændringer, der strider mod landsforeningens eller storkredsens vedtægter, idet lokalforeningens vedtægter underordner sig disse.

Stk. 3. Storkredsbestyrelsen kan med 2/3 flertal opløse Liberal Alliance Næstved, med mindre der inden for 14 dage efter storkredsbestyrelsens beslutning indkaldes til generalforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder lokalforeningens midler Liberal Alliance i Sjælland Storkreds.

Scroll to Top